โครงการ "สวนน่ารักผักกินได้"

April 11, 2017

 

 

ขอเชิญสาธุชนทุกท่าน
นำต้นผักสวนครัวมาปลูกในแปลง
" ส ว น น่ า รั ก ผั ก กิ น ไ ด้ "

ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล

โดยทางวัดได้จัดกิจกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้เหล่าสามเณรได้มีความรู้ทางการเกษตร และยังเป็นการเรียนรู้ปรัชญาเศรษกิจพอเพียงอีกด้วย ดั้งนั้นทางวัดยังขาดพันธ์พืชและผักต่างๆ ซึ่งกิจกรรมจะมีการร่วมกันปลูกผักสวนครัวร่วมกันในวันงาน สงกรานต์ปีนี้มาเที่ยววัดทำบุญที่วัดปัญญานันทารามนะครับ..

 

..........................................


เปลี่ยนพืชผักให้เป็นอาหาร
แปลงพืชพันธุ์ให้เป็นบุญ
.........................................

วันสงกรานต์นี้
๑๓ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๑๒.๓๐ น. 

Please reload

ข่าวสารล่าสุด
Please reload

ภาพกิจกรรมบางส่วน

copy right 2016@watpunyanuntaram official site