โครงการ "สวนน่ารักผักกินได้"

ขอเชิญสาธุชนทุกท่าน นำต้นผักสวนครัวมาปลูกในแปลง " ส ว น น่ า รั ก ผั ก กิ น ไ ด้ "

ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล

โดยทางวัดได้จัดกิจกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้เหล่าสามเณรได้มีความรู้ทางการเกษตร และยังเป็นการเรียนรู้ปรัชญาเศรษกิจพอเพียงอีกด้วย ดั้งนั้นทางวัดยังขาดพันธ์พืชและผักต่างๆ ซึ่งกิจกรรมจะมีการร่วมกันปลูกผักสวนครัวร่วมกันในวันงาน สงกรานต์ปีนี้มาเที่ยววัดทำบุญที่วัดปัญญานันทารามนะครับ..

..........................................

เปลี่ยนพืชผักให้เป็นอาหาร แปลงพืชพันธุ์ให้เป็นบุญ ......................................... วันสงกรานต์นี้ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ น. 

ข่าวสารล่าสุด
ภาพกิจกรรมบางส่วน
Mountain Lake
Mountain Lake

Describe your image.

press to zoom
Beach Huts
Beach Huts

Describe your image.

press to zoom
Ferris Wheel
Ferris Wheel

Describe your image.

press to zoom
Palm Trees
Palm Trees

Describe your image.

press to zoom

copy right 2016@watpunyanuntaram official site