รับสมัครนักเรียน บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๖๒

รับสมัครนักเรียนบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่ ๒๔/๒๕๖๒


ณ วัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

รับสมัคร-ปฐมนิเทศ       วันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ (เวลา ๐๙.๐๐ น.)

สอบขานนาค                 วันเสาร์ที่ ๙ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

มอบตัวอยู่วัด                 วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

พิธีปลงผม                     วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

พิธีบรรพชา                    วันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒

พิธีลาสิกขา                    วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

๑. นักเรียนชายอายุระหว่าง ๑๒-๑๕ ปี

๒. มีความสมัครใจและได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง

๓. มีร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และไม่ติดสิงเสพติด

๔. ยินดีปฏิบัติตลอดโครงการฯ

 

หลักฐานในการสมัคร

 

๑. สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ใบ

๒. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ใบ

๓. รูปถ่ายหน้าตรง ๑ นิ้วครึ่ง (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๑ ใบ

 

หมายเหตุ

 

-      สามารถดาวโหลดบทขานนาคได้ที่นี่

        http://media.wix.com/ugd/a6af90_3a1eca4e0f1948c080040c4e70d8831f.pdf

-      นักเรียนที่สมัครบรรพชาต้องสอบผ่านบทขานนาคและสัมภาษณ์

-      นักเรียนที่ท่องขานนาคได้แล้ว สามารถสอบขานนาค-สัมภาษณ์ได้ในวันสมัคร

-      วันสมัคร ใส่ชุดนักเรียน, รับจำนวน ๒๐๐ คน

-      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พระมหาสุริยันต์ ธมฺมทสฺสี โทร. ๐๘-๖๖๒๗-๑๗๗๙

        สำนักงานวัด    ๐๒-๙๐๔-๖๑๐๗

-      Facebook : สามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่ 24/2562 วัดปัญญานันทาราม 

        https://www.facebook.com/summernovice/

 

Please reload

ข่าวสารล่าสุด
Please reload

ภาพกิจกรรมบางส่วน

copy right 2016@watpunyanuntaram official site