top of page

ขอเชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันมาฆะบูชา “วันแห่งความรักของชาวพุทธ” 19 กุมภา 2562 นี้

ขอเชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันมาฆะบูชา “วันแห่งความรักของชาวพุทธ” 19 กุมภา 2562 นี้ คำว่า "มาฆะ" เป็นชื่อย่อของการบูชาในวันเพ็ญเดือน ๓ มาฆบูชานั้น ย่อมาจากคำว่า"มาฆบุรณมี" แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน ๓ วันมาฆบูชาจึงตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ แต่ถ้าปีใดมีเดือน อธิกมาส คือมีเดือน ๘ สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ วันมาฆบูชาจึงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในวันพุทธศาสนา คือวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า "จาตุรงคสันนิบาต" และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฎิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป 

ข่าวสารล่าสุด
ภาพกิจกรรมบางส่วน

copy right 2016@watpunyanuntaram official site

bottom of page