top of page
อนิจจา แจกลูกตา เขาไม่รับ
ที่ยอมรับ ไม่กี่ฅน ฅนได้ตา
แต่มีผู้ ร้องขอ ให้รอก่อน
คงจะมี ผู้อยาก เพิ่มมากฅน
จึงยังยั้ง ชั่งใจ ได้อดกลั้น
ในการแจก ลูกตา อย่าท้อใจ
แล้ววิ่งกลับ ไปหัวขาด อาถหนา
นึกระอา จะใคร่เลิก เบิกตาคน
ค่อยผันผ่อน กันไป ให้หลายหน
ความมืดมนท์ ในโลกา จะหายไป 
ชักชวนกัน ฟันฝ่า อย่าเหลวไหล 
ไม่เท่าไร โลกรู้จัก รักลูกตาฯ

แนวความคิด : การสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้ดำรงอยู่อย่าง
ยั่งยืนได้นั้น จำต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ หนึ่งในนั้นที่ไม่อาจปฏิเสธได้ก็คือ
การศึกษาพระธรรมวินัยอันเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อันเป็นการพัฒนาคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพของศาสนทายาทในการ
ประกาศพระศาสนา การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จึงเป็นสิ่งจำเป็น
ที่ควรใส่ใจโดยมนสิการยิ่งนัก เพราะเป็นการสร้างรากฐานแห่งภูมิรู้ ภูมิธรรม
ของพระภิกษุ สามเณร อาจกล่าวได้ว่า “นักธรรมชั้นเอก” คือ เครื่องวัด
และเครื่องยืนยันประกาศคุณภาพแห่งความงอกงามในการศึกษาพระพุทธศาสนา
ขั้นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของพระภิกษุสามเณร

แนวความคิด : แสงสว่างจำเป็นต่อสายตาในการมองฝ่าความมืดฉันใด การศึกษาย่อมจำเป็นในการพัฒนาชีวิตฉันนั้น ปัญญาจักษุทั้งคดีโลกคดีธรรมย่อมมีคุณมาก มีอุปการะมากในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จนกล่าวได้ว่า“รู้ธรรมพ้นโศก รู้โลกพ้นภัย” ทางโลกจึงไม่ควรให้ช้ำ ทางธรรมก็ไม่ควรให้เสียบัณฑิต ผู้ไม่ประมาทจึงควรถือเอาประโยชน์ทั้งสองให้ได้ “พระราหุล” ผู้เป็นเลิศในการใฝ่การศึกษา นับได้ว่าเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้โดยแท้ ควรอย่างยิ่งที่จะเป็นต้นแบบที่ดีงามในการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นรุ่งอรุณแห่งการศึกษาโดยแท้

แนวความคิด : ชีวิตคนเราต้องการความสุขแบบไหนกันแน่ ทำอย่างไรเราจึงมีความสุขได้ทุกวัยหรือเอาตัวรอดได้ เราจึงต้องค้นหาตัวเองให้พบตอบตนเองให้ได้ว่าเกิดมาทำไม สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตคืออะไร เงินก็ซื้อให้ไม่ได้ชื่อเสียงก็ช่วยไม่ได้ มิตรสหายบริวารก็ช่วยทำให้ไม่ได้ มีเพียงพระธรรมเท่านั้นที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจเราให้สดชื่น มีความสุข สงบเย็น ได้ทุกวัย ทั้งยามเด็กหนุ่มสาว วัยกลางคน หรือแก่ชรา พระธรรมช่วยดับความทุกข์ร้อนให้ทุกครั้งที่เกิดขึ้นในการประกอบงานทุกชนิดดังพุทธภาษิตว่า “ธัมโม หะเว รักขะติธัมมะจาริง ธรรมแล ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม”

 • โครงการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

 • โครงการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

 • โครงการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 
  โรงเรียนพระราหุล

 • โครงการอบรมพระภิกษุ “ไตรสิกขา”

 • โครงการโรงเรียนเผยแผ่พุทธธรรมปัญญานันทะ
  (ที่ระลึก ๑๐๐ ปี ปัญญานันทภิกขุ)

 • โครงการอบรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน
  “ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม”

 • โครงการสร้างคุณภาพชีวิตด้วย “ค่ายคุณธรรม”

 • โครงการศึกษาพระพุทธศาสนา ๑ วัน ในวัด

 • โครงการอุปสมบทพระประจำเดือน

 • โครงการบวชเนกขัมมะบารมี

 • โครงการศาสนานุสรณ์สถาน

 • โครงการธรรมทานเพื่อปัญญาบารมี

 • โครงการประทีปธรรมปัญญาสู่อาราม
  (ทุนการศึกษาสงเคราะห์)

 • โครงการสัมมนาเผยแผ่ความรู้ (ธรรมสมโภช)

 • โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

 • โครงการสืบสานวัฒนธรรมรักษาศีลอุโบสถ “วันพระ”

 • โครงการชีวิตใหม่ (บ้านธรรม บ้านปัญญา)
  บำเพ็ญบารมีวันอาทิตย์

 • โครงการสร้างความสุขด้วยการบำเพ็ญบุญ 
  (วันสำคัญต่างๆ)

 • โครงการพุทธอาสา : ทำบุญได้โดยไม่ต้องใช้เงิน

 • โครงการวัดวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติ
  “เปิดวัดวันอาทิตย์ ใกล้ชิดพระศาสนา”

 • โครงการสมโภชพระไตรปิฎก

 • โครงการอบรมวิทยากรจัดค่ายคุณธรรม

 • โครงการคืนวิถีชีวิตชาวพุทธสู่สังคมไทย :
  Bomb To Bell สันติสุข สันติภาพ ในโรงเรียนวิถีพุทธ

 • โครงการปัญญายาตรา ธรรมทัศนา : ๑๕๖
  สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่างแดน

copy right 2018@watpanyanuntaram official site

bottom of page