รับสมัครบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่ 22/2560

 

รับสมัครนักเรียนบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่ ๒๒/๒๕๖๐

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

รับสมัคร-ปฐมนิเทศ       วันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๐๙.๐๐ น.)

สอบขานนาค                 วันเสาร์ที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐

มอบตัวอยู่วัด                 วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐

พิธีปลงผม                     วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

พิธีบรรพชา                    วันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐

พิธีลาสิกขา                    วันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

๑. นักเรียนชายอายุระหว่าง ๑๒-๑๕ ปี

๒. มีความสมัครใจและได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง

๓. มีร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และไม่ติดสิงเสพติด

๔. ยินดีปฏิบัติตลอดโครงการฯ

 

หลักฐานในการสมัคร

 

๑. สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ใบ

๒. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ใบ

๓. รูปถ่ายหน้าตรง ๑ นิ้วครึ่ง (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๑ ใบ

 

หมายเหตุ

 

-      สามารถดาวโหลดบทขานนาคได้ที่นี่

        http://media.wix.com/ugd/a6af90_3a1eca4e0f1948c080040c4e70d8831f.pdf

-      นักเรียนที่สมัครบรรพชาต้องสอบผ่านบทขานนาคและสัมภาษณ์

-      นักเรียนที่ท่องขานนาคได้แล้ว สามารถสอบขานนาค-สัมภาษณ์ได้ในวันสมัคร

-      วันสมัคร ใส่ชุดนักเรียน, รับจำนวน ๒๐๐ คน

-      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พระมหาสุริยันต์ ธมฺมทสฺสี โทร. ๐๘-๖๖๒๗-๑๗๗๙

        สำนักงานวัด    ๐๒-๙๐๔-๖๑๐๗

-      Facebook : สามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่ 22/2560 วัดปัญญานันทาราม 

        https://www.facebook.com/summernovice/

 

                      

Please reload

ข่าวสารล่าสุด
Please reload

ภาพกิจกรรมบางส่วน

copy right 2016@watpunyanuntaram official site